Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 387
Tất cả: 5584856
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2013
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 01 năm 2013
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 01 năm 2013
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 12 năm 2012
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 12 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2012
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 11 năm 2012
Lịch sát hạch ô tô tháng 10
Lịch sát hạch ô tô tháng 10
Lịch Sát hạch mô tô tháng 10
Lịch Sát hạch mô tô tháng 10
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 8 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 8 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 7 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 7 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 6 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 5 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 4 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 04 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 02 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 02 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 01 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 01 năm 2012
1. Lịch điều động sát hạch ôtô tháng 12
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 11 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 10 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 10 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 9 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 9 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 8 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 7 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 7 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2011
Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 6 năm 2011
Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 6 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2011
Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 5 năm 2011
Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 5 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 4 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 3 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 3 năm 2011
1.Lịch sát hạch ô tô tháng 02 - 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 02 – 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 01 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 12 năm 2010
2. Lịch sát sạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 12 năm 2010
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2010
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 11 năm 2010
2.Lịch sát hạch ô tô tháng 10 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 10 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 9 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 9 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 8 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 8 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 07 – 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động shv tháng 07 – 2010
2.Lịch sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động sát hạch viên tháng 6 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 6 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 5 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 5 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 4 năm 2010
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com