Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 356
Tất cả: 5175923
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2017
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2017
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2016
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2016
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2015
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2015
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 09-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 08-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2014
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2014
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 7-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 6-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 5-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 4-2013
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2013
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2013
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 01 năm 2013
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 01 năm 2013
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 12 năm 2012
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 12 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2012
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 11 năm 2012
Lịch sát hạch ô tô tháng 10
Lịch sát hạch ô tô tháng 10
Lịch Sát hạch mô tô tháng 10
Lịch Sát hạch mô tô tháng 10
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 8 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 8 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 7 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 7 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 6 năm 2012
2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 5 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 4 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 04 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 02 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 02 năm 2012
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 01 năm 2012
2.Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 01 năm 2012
1. Lịch điều động sát hạch ôtô tháng 12
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 11 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 10 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 10 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 9 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 9 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 8 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 7 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 7 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2011
Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 6 năm 2011
Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 6 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2011
Lịch sát hạch ô tô tháng 5 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 5 năm 2011
Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 5 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 4 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 3 năm 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 3 năm 2011
1.Lịch sát hạch ô tô tháng 02 - 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 02 – 2011
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 01 năm 2011
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 12 năm 2010
2. Lịch sát sạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 12 năm 2010
1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2010
2. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 11 năm 2010
2.Lịch sát hạch ô tô tháng 10 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 10 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 9 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 9 năm 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động SHV tháng 8 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 8 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô tháng 07 – 2010
1. Lịch sát hạch A1 và kế hoạch điều động shv tháng 07 – 2010
2.Lịch sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động sát hạch viên tháng 6 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 6 năm 2010
2. Lịch sát hạch ô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 5 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 5 năm 2010
1. Lịch sát hạch mô tô và kế hoạch điều động Sát hạch viên tháng 4 năm 2010
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com