Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1227
Tất cả: 5309303
SOUTHERN HA TINH ECONOMIC ZONE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Overview
It is a key economic zone of the province, which borders the Cam Xuyen District to the north, Quang Binh Province to the south, Laos to the west and the East Sea to the east.
Vung Ang Economic Zone
Established under the Prime Minister’s Decision No. 72/2006/QD-TTg of April, 3 2006, this economic region covers 22,781ha and is situated in the south of Ha Tinh Province’s Ky Anh District.
Vung Ang Aquatic Product-Processing Sector
Vung Ang aquatic product-processing plant is situated in Vung Ang industrial park on an area favourable for land and waterway transport.
Con Pass-Hoanh Son Quan-Ngang Pass Ecological Tour
Hoanh Son Mountain in Hoanh Son Mountain Range runs along the western area of Ha Tinh Province. At 17057 latitude north, 106028 longitude east, it stretches to the east adjacent to the Pacific, creating the Ngang Pass.
Temple Worshipping Nguyen Thi Bich Chau
The Temple which is also called Mrs. Hai’s Temple, Hai Khau Temple or Temple worshipping Che Thang’s wife, is located on 4,500m2 in Ky Ninh Commune, Ky Anh District, about 7km east of Ky Anh District.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com