Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 117
Tất cả: 5578928
VĂN BẢN PHÁP QUY: LĨNH VỰC KHÁC - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: LĨNH VỰC KHÁC
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
16/2015/QĐ-UBND
15/4/2015
16/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 về việc Ban hành quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu"
82 /2014/QĐ-UBND
21/11/2014
Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4011/KH-SGTVT
11/12/2014
Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu hiến pháp
SGTVT-PC
07/02/2013
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai
SGTVT-PC
07/02/2013
Góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi
30/2013/QH13
19/6/2013
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
28/2013/QH13
12/6/2013
Luật phòng, chống khủng bố
07 /2008/TT-BTTTT
18/12/2008
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
04/2007/QH12
21/11/2007
Luật Thuế thu nhập cá nhân
05/2007/CT-TTg
02/03/2007
Chỉ thị số : 05/2007/CT-TTg - tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
93/2007/QĐ-TTg
22/6/2007
Quyết định số : 93/2007/QĐ-TTg - ngày 22/6/ 2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
10/2006/CT-TTg
23/3/2006
Chỉ thị số : 10/2006/CT-TTg - v/v giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan HCNN
32/2006/CT-TTg
7/9/2006
Chỉ thị số : 32/2006/CT-TTg - Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân, DN
33/2005/QH11
14/6/2005
Bộ luật dân sự
13/2003/QH11
26/11/2003
Luật Đất đai
Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
71/2012/NĐ-CP
19/9/2012
Ngày 19/9/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 34/2010/NĐ-CP về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
1112/HD-SGTVT
24/4/2017
Nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 -2020; Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã ban hành Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT về việc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã) để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã quy định tại Khoản 3, Mục VI, Điều 1 của Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 như sau:
25/2004/QĐ-BGTVT
2004
Quyết định số : 25/2004/QĐ-BGTVT - ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com