Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 115
Tất cả: 5578926
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
876/SGTVT-VP
31/3/2017
về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020
158/TB-UBND
09/6/2016
Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở GTVT năm 2016
80/2015/QH13
22/6/2015
80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 về việc ban hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật
86_2015_QH13
19/11/2015
86_2015_QH13 ngày 19/11/2015 ban hành Luật An toàn thông tin mạng
39/2016/NĐ-CP
15/5/2016
39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
05/2015/NĐ-CP
12/01/2015
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
13/CT-TTg
10/6/2015
Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC
77/2015/QH13
19/6/2015
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
85/2015/QH13
15/7/2015
Luật bầu cử Quốc hội và HĐND
Số: 16/2014/TT-BNV
20/11/2014
Số: 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 về hướng dẫn giao nộp, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
92/2014/NĐ-Cp
15/6/2014
Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
65/2014/NĐ-CP
01/07/2014
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
06 /2011/TT-BTC
14/01/2011
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ
09/2012/QH13
18/6/2012
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
47/2013/TT-BGTVT
03/12/2013
Thông tư quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải.
33/2010/QĐ-UBND
03/11/2011
Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1416/ QĐ-UBND
18/05/2012
V/v kiện toàn Ban Quản lý dự án Phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP
06/4/2012
Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
46/2012/TTLT-BTC-TTCP
16/3/2012
Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
471 /QĐ-TTg
30/3/2011
Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Số: 86/2011/NĐ-CP
22/9/2011
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
34/2011/NĐ-CP
17/5/2011
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức
43/2011/NĐ-CP
13/6/2011
Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang Thông tin điện tử hoặc Công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
22/2008/QH12
13-11/2008
Luật Cán bộ, công chức
13/2010/TT-BNV
30/12/2010
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/2011/TT-BNV
02/6/2011
Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của chính phủ quy định những người là công chức
158/2007/NĐ-CP
27/10/2007
Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
58/2010/QH12
15/11/2010
Luật viên chức
18/2010/NĐ-CP
05/3/2010
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Trang: [1] [2] [3]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com