Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 454
Tất cả: 5522382
VĂN BẢN PHÁP QUY: TÀI CHÍNH, PHÍ LỆ PHÍ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TÀI CHÍNH, PHÍ LỆ PHÍ
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
22/2008/TT-BTC
10/03/2008
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
09/2008/TTLT/BTC-BGTVT
30/01/2008
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
128/2008/TT-BTC
24/12/2008
Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
107/2008/TT-BTC
18/11/2008
Thông tư Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước
32/2008/QĐ-BTC
29/05/2008
Quyết định Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
51/2008/QĐ-BTC
14/7/2008
Quyêt định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
56/2008/QĐ-BTC
17/7/2008
Quyết định Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
57/2007/TT-BTC
11/06/2007
Thông tư quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
59/2007/QĐ-TTg
07/05/2007
Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
64/2007/QĐ-TTg
10/05/2007
Ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
103/2007/TT-BTC
29/8/2007
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước
127/2007/TT-BTC
31/10/2007
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính
179/2007/QĐ-TTg
26/11/2007
Ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
184/2007/QĐ-TTg
30/11/2007
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
23/2007/TT-BTC
21/3/2007
Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
19/2006/QĐ-BTC
30/03/2006
Quyết định Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
01/2002/QH11
16/12/2002
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước
04/2006/QĐ-BGTVT
2006
Quyết định số : 04/2006/QĐ-BGTVTvề việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ
13/2005/TT-BGTVT
05/11/2004
Thông tư số : 13/2005/TT-BGTVThướng dẫn thực hiện 01 số điều của Nghị định số : 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kêt cấu hạ tầng giao thông đường bộ
23/2007/QĐ-BGTVT
2007
Quyết định 23/2007/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về thẩm định ATGT đường bộ
975/QĐ-UBND
05/4/2010
647/QĐ-SGTVT-KHTC
14/3/2017
Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017
Trang: [1] [2]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com