Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1118
Tất cả: 5579929
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
10/2006/QĐ-BNV
05/10/2006
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
14/2006/QĐ-BNV
06/11/2006
Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
01/2006/TT-BNV
13/01/2006
Thông tư hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
03/2006/TT-BNV
08/02/2006
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 35/2005/NĐ-CP của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
08/2006/NĐ-CP
16/01/2006
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000
94/2006/TT-BTC
9/10/2006
Thông tư 94/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
170/QĐ-TTg
18/7/2006
Quyết định 170/QĐ-TTg về ban hành "Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước".
260/2006/QĐ-TTg
14/11/2006
QUYẾT ĐỊNH 260/2006/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
28/2005/QĐ-BGTVT
18/5/2005
Quyết định Quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp.
26/2005/PL-UBTVQH11
29/6/2005
Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
136/2004/NĐ-CP
16/06/2004
Nghị định của chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải
Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Thông tư số: 02/2008/TT-BGTVT ngày 04 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng GTVT Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải
Chỉ thị số :05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Nghị định số : 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nghị định số :: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư : 04/2007/TT-BGTVT - hướng dẫn hoạt động Thanh Tra GTVT
Chỉ thị số : 05/2007/CT-TTg - tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
Quyết định số: 30/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007 - 2010
Chỉ thị số : 10/2006/CT-TTg - v/v giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan HCNN
Chỉ thị số : 32/2006/CT-TTg - Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết ciông việc của người dân, DN
Quyết định số : 93/2007/QĐ-TTg - ngày 22/6/ 2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Trang: [1] [2] [3]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com