Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1120
Tất cả: 5579931
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCVC-LĐ
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
06/2010/NĐ-CP
25/01/2010
Nghị định quy định những người là công chức
21/2010/NĐ-CP
08/3/2010
Nghị định về quản lý biên chế công chức
24/2010/NĐ-CP
15/3/2010
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
46/2010/NĐ-CP
27/4/2010
Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
09/2010/NĐ-CP
08/02/2010
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2004 của chính phủ về công tác văn thư
1761/SGTVT-VP
04/11/2010
Đề nghị cung cấp số liệu để xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020
169/2008/QĐ-TTg
15/12/2008
Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.
28/2008/QĐ-BGTVT
11/12/2008
Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012.
141/2008/QĐ-TTg
22/10/2008
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập
02/2008/QĐ-BNV
06/10/2008
Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
51/2008/NĐ-CP
22/4/2008
Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
14/2008/NĐ-CP
04/02/2008
Nghị định số : 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
13/2008/NĐ-CP
04/02/2008
Nghị định số :: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
51/2008/TT-BTC
16/06/2008
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
770/2008/QĐ-TTg
23/06/2008
Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010
07/2008/TT-BNV
04/09/2008
THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2008/TT-BNV NGÀY 04 THÁNG 09 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
31/2008/TT-BTC
16/04/2008
THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước
07/2008/NĐ-CP
21/01/2008
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
12/2008/TTLT-BGTVT-BNV
05/12/2008
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
22/2008/QH12
13/11/2008
Luật cán bộ, công chức
06/2007/TTLT-BGTVT-BNV
17/05/2007
Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp,dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải
09/2007/NĐ-CP
15/01/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
03/2007/QĐ-BNV
26/02/2007
Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
02/2007/TT-BNV
25/05/2007
Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
166/2007/NĐ-CP
16/11/2007
Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
153/2007/TT-BTC
17/12/2007
THÔNG TƯ Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
30/2007/QĐ-TTg
10/01/2007
Quyết định số: 30/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007 - 2010
143/2007/NĐ-CP
10/9/2007
Nghị định Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
121/2006/NĐ-CP
23/10/2006
Nghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số 71/2006/QH11
29/6/2006
Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
Trang: [1] [2] [3]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com