Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 470
Tất cả: 5584939
Văn phòng Sở
Tin đăng ngày: 5/12/2008 - 7396 lần xem
Văn phòng Sở
 

1. Chánh Văn phòng: Lê Quốc Anh

Điện thoại: 0393.858.877    -  0915.658.522

Email: anhlq.sgt@hatinh.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Mạnh Tường

Điện thoại:  0393.856.613   -  0948.210.890

Email: tuongdm.sgt@hatinh.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trần Thông

Điện thoại:  0393.856.613   -  0944.438.282

Email: thongnt.sgt@hatinh.gov.vn

 


1.   Chức năng:

Giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức, phòng, ban, đơn vị thuộc Cơ quan Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở, thực hiện công tác thi đua khen thưởng; trực tiếp quản lý công tác hành chính quản trị cơ quan.

Tham mưu quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ chính sách đối với người lao động; chế độ chính sách cho tổ chức và cá nhân người có công đối với Ngành.

Tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành và thực hiện công tác pháp chế chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a, Theo dõi, quản lý hoạt động của cơ quan, của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trực tiếp theo dõi quản lý tài chính, tài sản và nhân lực các phòng nghiệp vụ thuộc khối hành chính Nhà nước;

b, Chủ trì tham mưu lập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của các phòng chuyên môn để trình cấp có thẩm quyền ban hành; chủ trì tham mưu kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp nội dung soát xét, đề nghị điều chỉnh các văn bản của các cấp có thẩm quyền đã ban hành liên quan đến các lĩnh vực thuộc Ngành quản lý;  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức;

c, Chủ trì tham mưu về công tác CCHC; chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác CCHC, rà soát thủ tục hành chính của Sở; thường trực theo dõi duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Theo dõi, thông báo và điều phối lịch làm việc của cơ quan trên cơ sở lịch làm việc của Lãnh đạo Sở và của Tỉnh;

d, Quản lý con dấu (trừ dấu nổi) và xử lý công văn đi, đến, lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu; in ấn hoặc mua, quản lý và cấp phát: Phôi (mẫu) hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ của Sở;

đ, Tham mưu và làm nghiệp vụ sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý điều hành, tổ chức thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp của Tỉnh và của Sở;

e, Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất của các phòng, ban, đơn vị theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh và các ngành địa phương;

g, Tham mưu và làm nghiệp vụ tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo phân cấp của UBND tỉnh;

h, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua của ngành; phối hợp với Công đoàn ngành và các thành viên  Hội đồng Thi đua khen thưởng hướng dẫn, kiểm tra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân trong ngành;

Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính tham mưu phát động và tổng kết phong trào thi đua làm đường GTNT hàng năm;

i, Triển khai và tổ chức thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công;

y, Quản lý mạng Lan, mạng internet, Website Sở, mạng điện thoại đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, chủ trì xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin nội bộ và cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh; phối hợp với phòng Quản lý Vận tải PT&NL quản lý cơ sở dữ liệu GPLX theo chức năng quản trị mạng; thường trực Ban Biên tập Website;

k, Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chấp hành các chế độ, quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh”, “Danh mục tài liệu hết giá trị” của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

l, Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp, nguồn thu phí và lệ phí qua tài khoản Văn phòng Sở theo chế độ quản lý tài chính hiện hành;

m, Lập kế hoạch và thực hiện việc đầu tư xây dựng mới, mua sắm, sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc của cơ quan theo phân cấp quản lý tài chính của Sở;

n, Điều hành, quản lý lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan, xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, phương án bảo vệ cơ quan, tổ chức huấn luyện và duy trì hoạt động hàng năm;

o, Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực trực phòng chống bão lụt và phối hợp Phòng Quản lý giao thông triển khai thực hiện;

p, Quản lý, điều hành phương tiện phục vụ nhiệm vụ của Lãnh đạo sở và các phòng, ban, đơn vị theo quy chế quản lý điều hành của Sở;

q, Thực hiện công tác giao dịch, lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong cơ quan;

r, Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác nội vụ, hành chính quản trị, pháp chế khi được Giám đốc Sở giao. 

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com