Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 94
Tất cả: 5578905
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 10/11/2008 - 15117 lần xem
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh
 

1. Phó giám đốc Phụ trách: Sử Văn Hoài

Điện thoại: 0979.654.999

Email:hoaisv.sgt@hatinh.gov.vn

2. Phó giám đốc: Hồ Thanh Bình 

Điện thoại: 0913.396.872
Email: binhht.sgt@hatinh.gov.vn


        

1. Chức năng:

          Thay mặt Chủ đầu tư :

          - Quản lý các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình, chuyển giao công nghệ bằng nguồn vốn ODA; là cơ quan đầu mối của Chủ đầu tư và các cơ quan tham gia thực hiện dự án trong quan hệ với các Nhà tài trợ để thực hiện dự án.

  - Quản lý các nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế; Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương cấp cho Sở Giao thông vận tải và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải quản lý

            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động của Ban trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2.2. Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ODA.

          2.3. Quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án về tiêu chí, chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ đầu tư từ khi triển khai cho đến khi dự án kết thúc đưa vào khai thác; chuyển giao phù hợp chính sách của từng dự án và quy định của các Điều ước quốc tế về ODA do Nhà nước Việt Nam ký kết với Nhà tài trợ.

          2.4. Chuẩn bị hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình để trình Chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

          2.5. Thực hiện các thủ tục về giao, nhận đất, phối hợp tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

          2.6. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức xét thầu, lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          2.7. Tổ chức đàm phán, ký hợp đồng với các nhà thầu xây lắp, tư vấn và các tổ chức khác, thực hiện các nhiệm vụ đã được ký kết trong hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

          2.8. Giám sát các bước chuẩn bị dự án và quá trình thi công xây dựng, lắp đặt công trình; nghiệm thu, thanh, quyết toán, thanh lý các hợp đồng kinh tế đã ký kết; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện các chế độ, chính sách, định mức, đơn giá hiện hành của Nhà nước, phù hợp với Điều ước Quốc tế, phục vụ cho các dự án đầu tư do Ban quản lý, thực hiện.

         2.9. Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình, đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định của Chủ đầu tư và của pháp luật.

         2.10. Lập và thực hiện kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch tài chính của từng dự án; báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

         2.11. Tổ chức tư vấn quản lý dự án công trình giao thông cho các Chủ đầu tư khác phù hợp với năng lực và chức năng, nhiệm vụ của Ban, đúng quy định của pháp luật.

         2.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về hoạt động của Ban với Sở Giao thông vận tải và các cấp có thẩm quyền theo quy định, đúng chế độ.

         2.13. Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.

         2.14. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

         2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

         2.16. Quản lý, điều hành các dự án sữa chữa thường xuyên, sữa chữa định kỳ, khắc phục bão lụt, an toàn giao thông, sự cố công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn Quỹ bảo trì đường bộ và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải quản lý./.

    (Theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 và Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com