Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 475
Tất cả: 5584944
Phòng Kế hoạch-Tài chính
Tin đăng ngày: 10/11/2008 - 6474 lần xem
Phòng Kế hoạch-Tài chính
 

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Sơn
Điện thoại: 0913.588.506
Email: sonnq.sgt@hatinh.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Như Hiệu

Điện thoại: 0913.458.111

Email:hieunn.sgt@hatinh.gov.vn 

 

         1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về: Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT và GTNT; công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư; duy tu bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải; theo dõi, tham mưu quản lý và phát triển các đơn vị, ngành, nghề về GTVT;  Tổng hợp báo cáo thống kê và quản lý tài chính, tài sản toàn ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

                        a, Chủ trì lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải, tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quy hoạch phát triển của các ngành trên địa bàn tỉnh;

                        b, Chủ trì lập, điều chỉnh quy hoạch đấu nối đường ngang vào đường Quốc lộ, Tỉnh lộ; quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham mưu văn bản về chủ trương đấu nối;

                        c, Xây dựng kế hoạch tổng hợp hàng năm về đầu tư xây dựng mới phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh và của Bộ Giao thông vận tải; chủ trì xây dựng, điều chỉnh kế hoạch vốn, xây dựng kế hoạch chi tiết về  quản lý duy tu, sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông; kế hoạch vận tải; kế hoạch hỗ trợ phong trào GTNT và kế hoạch khác có liên quan đến ngành GTVT;

                        d, Chủ trì lập kế hoạch, xây dựng và xin chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kể cả các dự án có nguồn vốn nước ngoài và các nguồn khác; Thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu và kết quả đấu thầu, chỉ định thầu;  xây dựng các phương án huy động vốn, kêu gọi đầu tư để xây dựng và phát triển giao thông vân tải trên địa bàn đúng quy định của pháp luật và quy ước, thỏa thuận của các nhà tài trợ;

                        đ, Theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt, tổng hợp và đề xuất các phương án để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của ngành và của tỉnh;

                        e, Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án giao thông về tính phù hợp quy hoạch khi có yêu cầu;

                        g, Phối hợp Phòng QLGT tham gia nghiệm thu công tác quản lý, duy tu, sữa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa công trình giao thông;

                        h, Chủ trì công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch định kỳ (tháng, quý, sơ kết, tổng kết) và đột xuất của ngành, của phòng theo nhiệm vụ được phân công, phụ trách;

                        i, Thường trực công tác xây dựng nông thôn mới; thường trực công tác thi đua làm đường GTNT- Miền núi; theo dõi, chỉ đạo, tổng kết Phong trào thi đua làm đường GTNT hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tham mưu chính sách hỗ trợ;

y, Xây dựng trình Giám đốc Sở các cơ chế quản lý tài chính các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác khoán chi hành chính, đổi mới cơ chế tự quản, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

k, Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thống kê  tại các đơn vị trực thuộc Sở;

l, Quản lý và cấp phát kinh phí sự nghiệp giao thông, tổng hợp quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp của Ngành; duyệt dự toán, kiểm tra và thông báo duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp quản lý Ngân sách của Tỉnh;

m, Xây dựng trình Giám đốc Sở các giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành Giao thông vận tải; Quản lý và quyết toán tài chính nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông; thực hiện công tác kiểm tra quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

n, Theo dõi hoạt động tài chính và đội ngũ cán bộ kế toán các đơn vị dự toán cấp dưới, các doanh nghiệp có nguồn vốn Nhà nước thuộc Ngành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước;

o, Chủ trì tham mưu cho Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư  nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải của tỉnh theo quy định của pháp luật;

p, Trình Giám đốc Sở quyết định mua sắm, điều chuyển,  thanh lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo thẩm quyền được phân cấp của UBND tỉnh;

q, Phối hợp với Thanh tra Sở, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc Ngành theo định kỳ hoặc đột xuất;

r, Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quản lý tài sản, nhân lực của phòng theo phân cấp và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com