Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 2735
Tất cả: 5528363
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng
Tin đăng ngày: 5/10/2008 - 36751 lần xem
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng
 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng trên cơ sở chuyển đổi Phòng TCHC Sở thành Văn phòng được quy định tại Quyết định số 130 /QĐ-SGTVT-TC ngày 30 /01/20007 của Giám đốc sở.

 Ngày 06 tháng 04 năm 2007, Phòng Tổ chức Hành chính đã họp thảo luận và thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trực thuộc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ hỗ trợ thay thế nhau trong thực thi công vụ theo phân công sau:

I. Nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ công chức:
1. Chánh văn phòng: Đồng chí: Lê Quốc Anh
 

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, pháp chế, đối ngoại, lao động, tiền lương, nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tiếp nhận xử lý văn bản, phân công và điều phối công việc thuộc Văn phòng, tham gia điều phối công việc toàn cơ quan theo thẩm quyền được giao;
- Soát xét, hiệu chỉnh các văn bản do Văn phòng sọan thảo và các văn bản do phòng, ban khác tham mưu thuộc thẩm quyền soát xét của Văn phòng trước khi trình Lãnh đạo sở ký ban hành;
- Chủ trì hoặc trực tiếp soạn thảo các văn bản tham mưu về quy hoạch, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ việc, kỷ luật đối với cán bộ công chức và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
 - Tham mưu đánh giá cán bộ công chức; lưu trữ, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ công chức hàng năm( có sự hỗ trợ thêm của chuyên viên).
- Chủ trì tham mưu xây dựng các đề án về tổ chức; sữa đổi. bổ sung quy chế làm việc của cơ quan.
- Theo dõi tình hình chính trị nội bộ cơ quan; thành viên ban phòng chống lụt bão của Sở.

2. Phó văn phòng: Đồng chí Hoàng Hữu Cảnh

Giúp Chánh văn phòng phụ trách lĩnh vực quản trị hành chính văn phòng, thi đua khen thưởng và chế độ chính sách đối với người có công, thay Chánh văn phòng điều hành công việc khi Chánh văn phòng đi vắng, nhiệm vụ cụ thể:

- Theo dõi, quản lý tình hình an ninh, trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chóng cháy nổ toàn khu vực cơ quan;
- Quản lý đất đai, tài sản cơ quan; lập và triển khai kế hoạch xây dựng, mua sắm, sữa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, trang thiết bị phòng chóng lụt bão hàng năm;
- Chủ trì việc chỉ đạo phụ trách kế toán văn phòng  thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá tài sản hàng năm và tham mưu xử lý kết quả kiểm kê đánh giá tài sản;
- Theo dõi lịch công tác của lãnh đạo, của văn phòng để điều động xe, bố trí phòng họp, tổ chức tiêp khách, phục vụ hội họp, khởi công, khánh thành, hiếu hỷ …; trực tiếp điều hành bộ phận phục vụ, lái xe, bảo vệ;
- Tham mưu chương trình, tổ chức phát động và sơ tổng kết phong trào thi đua (phối hợp thường trực Công đoàn Ngành).
- Tham mưu giải quyết chế độ đối với người có công (thương binh, liệt sỹ, kỷ niệm chương…)
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập, theo dõi và báo cáo công tác huấn luyện quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan.
 - Phụ trách tổ hậu cần thuộc Ban phòng chóng lụt bão Sở.

3. Phó Văn phòng:  Đồng chí Nguyễn Trần Thông

Phụ trách công tác pháp chế, đối ngoại kiêm thư ký tổng hợp, nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Triển khai việc lập và đôn đốc các phòng, ban thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trình Sở Tư pháp thẩm định văn bản và dự thảo tham gia ý kiến xây dựng luật, văn bản QPPL;
 - Lập kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL, tham mưu các văn bản xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản luật; tham mưu soạn thảo các văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật, đề án tổ chức, quy chế làm việc, cải cách hành chính.
- Chủ trì soạn thảo các văn bản tham mưu liên quan đến công tác đối ngoại; làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào (phối hợp với Phó văn phòng);
- Chủ trì tổng hợp và đốc thúc các phòng rà soát văn bản QPPL đề nghị sửa đổi, bổ sung; theo dõi, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan;
- Quản lý hộ khẩu tập thể, thực hiện trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu của cán bộ công chức;
- Tham mưu cho Chánh, phó văn phòng về công tác thi đua khen thưởng; thụ lý hồ sơ xử lý kỷ luật CBCC ;
- Thư ký ghi biên bản và dự thảo thông báo nội dung các cuộc họp thuộc chức năng của Văn phòng;
- Biên tập viên làm nhiệm vụ chọn lọc, tham mưu biên tập các bản tin phục vụ cho Webside của Sở;
- Làm một số nhiệm vụ khác do Chánh, Phó văn phòng phân công.

4. Kế toán văn phòng: Đồng chí Dương Thị Thu

Phụ trách công tác kết toán khối hành chính văn phòng và chế độ bảo hiểm xã hội, nhiệm vụ cụ thể:
- Quản lý tài chính, tài sản cơ quan theo thẩm quyền được luật định và tham mưu ban hành các văn bản quản lý có liên quan ;
- Lâp kế hoạch, và theo dõi, làm nghiệp vụ kế toán thống kê, thu, chi thanh quyết toán chi phí phát sinh hàng ngày theo chế độ kế toán;
- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu thanh quyết toán công nợ, ấn chỉ, tiền thu phí , văn phòng phẩm và kinh phí cấp phát hàng tháng, lập báo cáo tài chính quý và cả năm;
- Làm thủ tục cấp sổ BHXH, Thẻ BH y tế, BH thân thể; theo dõi, đôn đốc việc trích nộp kinh phí BHXH, giải quyết thủ tục nghĩ vệc, nghỉ BHXH, tử tuất cho CBCC  khối hành chính văn phòng và theo dõi, tham mưu Chánh văn phòng giải quyết chế độ BHXH cho các đơn vị thuộc cơ quan.
- Tham gia công tác quản trị, văn phòng, lễ tân, khánh tiết …theo nhiệm vụ chung của Văn phòng; giúp Chánh, phó văn phòng điều hành công việc của Văn phòng khi Chánh, Phó Văn phòng đi vắng.

5. Chuyên viên quản lý nhân sự, kiêm quỹ: Đồng chí Lê Thị Thanh Mỹ

Phụ trách công tác quản lý nhân sự, lao động tiền lương, kiêm quỹ và trực giao dịch một cửa, nhiệm vụ cụ thể:
- Làm nghiệp vụ và tham mưu các văn bản về tuyển dụng, nâng lương, chuyển ngạch, xác nhận quỹ tiền lương cho cho cán bộ công chức, viên chức;
- Theo dõi hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa, trực tiếp thu phí và lệ phí tại bộ phận giao dịch một cửa, tổng hợp quyết toán phí và lệ phí hàng ngày với kế toán, quyết toán ấn chỉ thuế hàng tháng với cục thuế, tổng hợp báo cáo kết quả giao dịch một cửa hàng quý;
- Làm nghiệp vụ quỹ: Giao dịch thanh quyết toán với kho bạc; thu, chi, vào sổ nhật ký quỹ, xử lý chứng từ  và quyết toán với kế toán;
- Tham gia công tác quản trị hành chính văn phòng theo nhiệm vụ chung của Văn phòng.

6. Nhân viên Văn thư hành chính: Đồng chí Trần Thị Hồng Vân

Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ, nhiệm vụ cụ thể:
- Quản lý, sử dụng con dấu; tiếp nhận công văn đi, đến, sao (quét) văn bản, đóng dấu, vào sổ, vào máy, theo dõi, phát hành và lưu văn bản;
- Đóng dấu văn bản đi, GPLX, hồ sơ GPLX, đóng dấu thẩm định, sổ nhật trình, phù hiệu, giấy phép liên vận, giấy di chuyển phương tiện, chứng chỉ hành nghề….
- Trực giao dịch, hướng dẫn khách, tiếp nhận và phát hành điện thoại, fax, bưu phẩm, bưu kiện;
- Quản lý mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, các loại giấy phép ;
- Lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ : Phân loại, hỉnh lý tài liệu; tổ chức lưu trữ theo phong; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng, ban đơn vị trực thuộc; làm thủ tục huỷ hồ sơ hết hạn và chuyển giao hồ sơ về kho lưu trữ tỉnh; quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ.

7. Chuyên viên CNTT kiêm thống kê tổng hợp: Đồng chí Lê Thành Trung

Phụ trách việc ứng dụng và quản trị mạng CNTT toàn cơ quan kiêm thống kê tổng hợp, nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai theo kế hoạch tháng, quý, năm;
- Tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý;
- Tham mưu ban hành các văn bản quản lý và xây dựng đề án đầu tư phát triển CNTT,;
- Chủ trì tham mưu và tổ chức biên tập Webside của Sở;
- Chủ trì tổng hợp các thông tin của Ngành để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn cơ quan, cung cấp thông tin xây dựng CSDL dùng chunh của tỉnh; theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo thống kê nhân sự (phối hợp đồng chí Mỹ);
- Căn cứ lịch làm việc của Tỉnh  uỷ, HĐND, UBND  Giúp Chánh văn phòng xây dựng lịch làm việc của Sở hàng tháng;
- Phối hợp với văn thư ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận và phát hành văn bản qua mạng.
- Trực tiếp quản lý sử dụng thiết bị công nghệ thông tin dùng chung cho toàn cơ quan; tham mưu việc mua sắm, trang bị, sữa chữa các thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT;
- Làm một số nhiệm vụ khác do Chánh, Phó Văn phòng phân công.

8. Nhân viên phục vụ: Đòng chí Lê Thị Thuỷ, nhiệm vụ cụ thể:

- Theo dõi, đôn đốc việc đảm bảo vệ sinh toàn khu vực cơ quan; trực tiếp đảm bảo vệ sinh khu vực Nhà văn phòng;
- Phục vụ nước uống cho cơ quan, hội họp, Lãnh đạo Sở;
- Mua sắm, quản lý, sử dụng các đồ dùng phục vụ cho nhiệm vụ và trang bị tại phòng họp, phòng lãnh đạo;
- Tiếp khách và làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh, phó Văn phòng.

9. Lái xe, bảo vệ cơ quan: Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của cơ quan, hợp đồng làm việc và sự  điều động trực tiếp của Phó Văn phòng.

II. Nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ thay thế nhau trong thi  hành công vụ:

Mỗi cán bộ công chức thuộc phòng có trách nhiệm trao đổi nghiệp vụ cho nhau để thông thạo một việc và biết nhiều việc, sẵn sàng thay thế hoặc hỗ trợ nhau trong thực thi nhiệm vụ do Chánh, phó Văn phòng hoặc Lãnh đạo Sở giao. Khi Chánh, Phó Văn phòng đi vắng các chuyên viên chủ động hỗ trợ và thay thế nhau thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.
Để thuận lợi cho việc thay thế và hỗ trợ nhau trong thi hành công vụ, thống nhất phân công như sau:

1.Chánh, phó văn phòng thay thế hoặc hỗ trợ toàn bộ các thành viên trực thuộc khi có biến động đột xuất hoặc bố trí người hổ trợ, thay thế.
2. Đồng chí Thu, đồng chí Cảnh hỗ trợ thay thế nhau giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực quản trị Văn phòng. 
3. Đồng chí Vân, đ/c Mỹ hỗ trợ và thay thế nhau trong xử lý nghiệp vụ văn thư, thu phí, quỹ, thủ kho hành chính.
 4. Đồng chí Thông, đ/c Trung hỗ trợ thay thế nhau tất cả các lĩnh vực được phân công.
  5. Đồng chí Thuỷ hỗ trợ đ/c Vân sao, phát hành văn bản, chỉnh lý tài liệu đưa vào lưu trữ; các đồng chí khác hỗ trợ thay thế đ/c Thuỷ khi đồng chí Thuỷ đi vắng hoặc phục vụ hội nghị lớn.

III. Nhiệm vụ quản lý tài sản:

Ngoài trách nhiệm theo dõi quản lý chung của Phó văn phòng và phụ trách Kế toán theo phân công ở trên. Tài sản giao cho cán bộ công chức nào sử dụng, cán bộ công chức đó phải có trách nhiệm quản lý; nếu mất mát, hư hỏng do nguyên nhan chủ quan phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Quy chế của Cơ quan.
Các tài sản sử dụng chung như máy Fax, phô tô, máy vi tính tại bộ phận giao dịch một cửa: Văn thư, cán bộ phụ trách CNTT và các thành viên thuộc phòng đều phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý..

IV. Điều khoản thi hành:

Quy định về việc phan công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động Văn phòng đã được Hội nghị tập thể Phòng TCHC (Văn phòng) thông qua ngày 06   tháng 4 năm 2007. Mỗi thành viên thuộc Văn phòng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, chủ động báo cáo Chánh Văn phòng để thống nhất bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện.
Những nhiệm vụ phát sinh có tính đột xuất do Chánh , Phó văn phòng trực tiếp phan công, mọi cán bộ, công chức, lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.
Quy định này ban hành theo Quyết định số 515/QĐ-SGTVT-TC ngày 17/4/2007 của Giám đốc Sở về việc chuyển đổi Phòng TCHC thành Văn phòng và có hiệu lực từ ngày Quyết định được ban hành./.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com