Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1386
Tất cả: 5451050
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở
Tin đăng ngày: 10/2/2014 - 4782 lần xem
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở
 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 


Số: 1746 /QĐ-SGTVT-TC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên

Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 


 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

          Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 07/10/2015, Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 04/3/2013, Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 15/4/2016, Quyết định số 1618 /QĐ-UBND ngày 13/6/2017  của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm  cán bộ;

          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải và thống nhất của các thành viên Ban Giám đốc sở,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh theo nguyên tắc sau:

          1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc tập thể, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ một thủ trưởng.

          2. Giám đốc lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở.

          3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của Sở theo sự phân công của Giám đốc, được sử dụng quyền của Giám đốc để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình; được quyền quyết định các hoạt động thường xuyên thuộc phạm vi được phân công.

          Đối với những công việc mới phát sinh chưa có chủ trương của cấp trên hoặc không nằm trong quy định của pháp luật, thì phải chuyển cho Giám đốc quyết định. Trường hợp đặc biệt, được quyền xử lý các công việc cấp bách nhưng không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, chức năng quản lý nhà nước của ngành và phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở.

          4. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể đã được phân công, các Phó Giám đốc còn thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc và phối hợp với Phó Giám đốc khác để giải quyết khi xét thấy cần thiết; trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Giám đốc Sở quyết định.

          5. Những nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Giám đốc đã được UBND tỉnh phân công kiêm nhiệm theo các Ban chỉ đạo của tỉnh, Giám đốc Sở sẽ căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể sau khi phân công để trình UBND tỉnh giao và điều chỉnh cho phù hợp với từng lĩnh vực công tác đựợc phân công.

6. Hàng tháng hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban để các Phó Giám đốc báo cáo công việc đã chỉ đạo, thực hiện và các công tác khác mà Giám đốc thấy cần thiết phải trao đổi tập thể. Các Phó Giám đốc chủ động tổ chức họp các phòng, ban, đơn vị, bộ phận được giao phụ trách theo chuyên đề để giải quyết công việc cụ thể thuộc lĩnh vực công tác được phân công.  

7. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, việc phân công công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc quy định tại Điều 3 của Quyết định này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi công việc được Giám đốc Sở phân công:

1. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Chủ trì đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

3. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, các chủ trương, chính sách, luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Sở, hoặc báo cáo Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề quan trọng.

5. Chịu trách nhiệm về nội dung và ký thay Giám đốc các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công và các văn bản khác được Giám đốc ủy quyền, báo cáo Giám đốc sau khi thực hiện.

6. Có trách nhiệm phối hợp với các Phó Giám đốc có liên quan để xử lý công việc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

          Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Giám đốc Sở.

1. Giám đốc Lương Phan Kỳ:

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở  theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Sở.

b. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải Hà Tĩnh; công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính; kế hoạch và đầu tư, tài chính, đối ngoại; thanh tra hành chính, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

c. Kiêm các chức danh: 

- Phó Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh;

- Thành viên các ban chỉ đạo khác theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Chỉ đạo toàn diện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của ngành;

- Trưởng Ban phòng chống lụt bão Sở; Trưởng Ban cải cách hành chính Sở, Trưởng Ban ATGT Sở, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng lương,  thăng hạng chức danh nghề của Sở.

d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Phó giám đốc Bùi Đức Đại:

a. Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực: Công tác quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; công tác kế hoạch, chuẩn bị đầu tư và quản lý nhà nước các dự án trọng điểm, dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và các dự án khác do Sở làm chủ đầu tư hoặc được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền làm chủ đầu tư (trừ các dự án do các Phó Giám đốc khác phụ trách);  công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây dựng cơ bản các công trình giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, kể cả công tác giải phóng mặt bằng các công trình do Trung ương đầu tư trên địa bàn; công tác khoa học công nghệ; chủ trì giải quyết các vướng mắc liên quan đến quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình của ngành; công tác Thanh tra chuyên ngành GTVT và phụ trách công tác Hội Cựu chiến binh của Sở.

b. Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng.

c. Kiêm các chức danh:

- Thành viên Hội đồng Thẩm định đánh giá tác động môi trường cấp tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện CTMTQG ứng phó với BĐ khí hậu tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Thường trực Tiểu ban chỉ đạo của Sở;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh;

- Thanh viên Ban Chỉ đạo, ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nơi dân cư;

- Thành viên các ban chỉ đạo khác theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành; Phó trưởng Ban phòng chống lụt bão Sở; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan;

- Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các huyện: Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc, Nghị Xuân thực hiện Tiêu chí số 2 (giao thông) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

d. Ký các văn bản liên quan đến công tác quản lý kỹ thuật, khoa học công nghệ môi trường, văn bản thẩm định và góp ý thiết kế cơ sở; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng cơ bản giao thông theo thẩm quyền của Sở; công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm, dự án thuộc nguồn vốn trong nước do các Ban Quản lý và điều hành (QL&ĐH) dự án của Sở thực hiện; phê duyệt hồ sơ mời thầu và các văn bản, quyết định phê duyệt liên quan đến xử lý kỹ thuật, dự toán bổ sung các công trình được giao phụ trách; phê duyệt kết quả trúng thầu, chỉ định thầu (báo cáo Giám đốc Sở trước khi phê duyệt); các văn bản liên quan đến công tác Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải.

đ. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Ban QL&ĐH dự án xây dựng giao thông; Thanh tra giao thông vận tải; Trung tâm Tư Vấn Kỹ thật giao thông; theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng cơ bản thuộc ngành.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Việt Thắng:

a. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, công nghiệp, phương tiện và người lái kể cả các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực này, các lĩnh vực cụ thể gồm: Công tác quản lý và phát triển mạng lưới vận tải, phương tiện vận tải, người điều hành phương tiện thiết bị vận tải, hệ thống bến xe khách, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và cơ khí vận tải, xếp dỡ; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi GPLX và chứng chỉ chuyên môn hành nghề trên phương tiện vận tải thuỷ, bộ; cấp, thu hồi giấy phép đào tạo; công tác đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đăng ký xe máy thi công chuyên dùng và đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT thủy, bộ thuộc thẩm quyền quản ý nhà nước của Sở; tham mưu quản lý nhà nước về cảng biển theo yêu cầu của các cơ quan chức năng; phụ trách công tác Phụ nữ.

b. Kiêm các chức danh:

- Thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo cứu hộ tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Thành viên Ban phòng chống bệnh dịch gia súc, gia cầm tỉnh;

- Thành viên các ban chỉ đạo khác theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Phó trưởng Ban phòng chống lụt bão Sở; Phó Ban Thường trưc cải cách hành chính Sở, Phó Ban ATGT Sở; Chủ tịch Hội đồng cải hoán phương tiện Sở; Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở; Trực tiếp  chỉ đạo công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Sở

- Theo dõi, chỉ đạo các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thị xã Hồng Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh thực hiện Tiêu chí số 2 (giao thông) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

c. Ký các loại giấy phép, Giấy chứng nhận, phù hiệu chạy xe và các văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo, sát hạch cấp GPLX, chứng chỉ chuyên môn trên phương tiện thủy nội địa; đăng ký phương tiện giao thông theo thẩm quyền của và các văn bản quản lý dự án đầu tư thuộc lĩnh vực này Sở (trừ các loại giấy và văn bản đã được Giám đốc Sở ủy quyền cho người khác ký thay).

d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Ban quản lý bến xe khách; công tác quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải.

4. Phó Giám đốc Phan Văn Trung:

 a. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực: Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; luồng đường thủy, bến thủy nội địa và an toàn giao thông; công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ, đường sông; công tác quản lý giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh (huyện, xã); công tác thẩm định, phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án trong phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải; công tác quản lý quy hoạch đấu nối vào đường ngang vào đường quốc lộ, tỉnh lộ, quy hoạch sử dụng đất các công trình, dự án; công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA, dự án bảo trì đường bộ và các dự án khác do Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và Vốn sự nghiệp được ủy quyền quản lý (trừ các dự án do các đồng chí Phó Giám đốc khác phụ trách);  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp quản lý hệ thống giao thông đường sắt theo yêu cầu của các cơ quan chức năng; phụ trách công tác quản trị văn phòng;  và phụ trách công tác Công đoàn, thanh thiếu niên.

b. Kiêm các chức danh: 

- Thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh;

- Thành viên các ban chỉ đạo khác theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Trưởng ban Biên tập Website Sở; Phó trưởng Ban thường trực phòng chống lụt bão Sở; Trưởng Ban điều hành ISO;

- Phụ trách Đề án 112 về tăng cường QLNN về quản lý, duy tu hệ thống đường GTNT; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các huyện: Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang thực hiện Tiêu chí số 2 (giao thông) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

c. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý giao thông; Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và Vốn sự nghiệp; Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp duy tu sửa chữa cầu đường.

d. Ký các văn bản về quản lý, duy tu sửa chữa cầu đường; các văn bản liên quan đến chuẩn bị đầu tư, quyết định phê duyệt, điều chỉnh, xử lý kỹ thuật, dự toán bổ sung, các công trình do Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và Vốn sự nghiệp được ủy quyền quản lý, kể cả phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả trúng thầu, chỉ định thầu (báo cáo Giám đốc Sở trước khi phê duyệt); Ký giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường sông; giấy phép lưu hành đặc biệt; giấy phép mở bến thủy nội địa.

Được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản thanh toán nguồn vốn bảo trì đường bộ, đường sông; tài khoản cơ quan Văn phòng Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật và các cơ quan chức năng theo chế độ quản lý hiện hành.

Điều 4. Để giải quyết kịp thời các công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân khi Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực đi công tác vắng, Giám đốc phân công và ủy quyền cho Phó Giám đốc khác giải quyết như sau:

 

Tên Lãnh đạo đi công tác

Thứ tự được ủy quyền

Giám đốc Lương Phan Kỳ

Phó Giám đốc Bùi Đức Đại

Phó Giám đốc Bùi Đức Đại

Giám đốc Lương Phan Kỳ

Phó Giám đốc Nguyễn Việt Thắng

Phó Giám đốc Phan Văn Trung

Phó Giám đốc Phan Văn Trung

Phó Giám đốc Bùi Đức Đại

 

Trong trường hợp cả hai Phó Giám đốc đảm trách công việc chính và công việc được ủy quyền đi công tác, Giám đốc sẽ trực tiếp giải quyết hoặc có văn bản ủy quyền theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, thay thế Quyết định số 358/QĐ-SGTVT-TC ngày 10/02/2014 và các văn bản trước đây của Sở Giao thông vận tải trái với Quyết định này, quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp, sẽ được xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

- Tổng cục Đường bộ VN (báo cáo);

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Các sở: NN&PTNT, TN&MT, XD, KH&ĐT, LĐTB&XH, Ngoại vu,  Nội vụ;

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;

 - UBND các huyện, thị, thành phố;

- Các thành viên Ban Giám đốc;

- Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu TC, văn thư.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                            Lương Phan Kỳ

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com